Helsingin yleiskaava hävittää kaupunkilaisten lähivirkistysalueet laajasti ympäri Helsingin

tammikuu 9th, 2017
Helsingin yleiskaava hävittää kaupunkilaisten lähivirkistysalueet laajasti ympäri Helsingin
Yleiskaava
0

Ohessa esitetään yleiskaavan luonnoksessa rakentamiselle varattavat viheraluuet.

Viheralueille rakentaminen 2.11.2015_2000px

Koillis-Helsinki

 

Viheralueille rakentaminen 8.11.2015_koillishelsinki

Malmin lentokentän ympäristön metsät

Lentokentän lähimetsät on esitetty rakennettavaksi lentokenttäalueen tapaan. Metsäalueet on syytä säilyttää tulevan asutuksen keskeisen tärkeinä lähivirkistysalueina. Metsäalueilla on myös monin paikoin merkittäviä luontoarvoja.

Pornaistenniemi

Rakentamista on ohjattu aivan kiinni Pornaistenniemen alueeseen, joka on jo pitkään ymmärretty olennaiseksi osaksi Viikki–Vanhankaupunginlahden luonto- ja virkistysaluetta. Rakentamista tulee alueella supistaa ja Pornaistenniemen metsäalue huomioida kaavaehdotuksessa SL-varauksena riittävällä puskurivyöhykkeellä; rakentamista ei tule osoittaa kevyen liikenteen sillan tason eteläpuolelle.

Mustavuori

Rakentamista ei tule päästää Niinisaarentien pohjoispuolelle.

Herttoniemen ja Viikin väliset metsät

Viikintien ja Viikin peltojen sekä Herttoniemen Sopulitien asuinalueen rajoittamat metsät tulee jättää nykyisenlaiseksi luonto- ja virkistysalueeksi. Niissä on kookasta puustoa ja näin ollen suurten luontoarvojen lisäksi maisemalliset arvot ovat suuret. Kaavassa tulee erityisesti huolehtia myös siitä, että näitä metsiä ei hoideta pilalle. Metsät ovat samanarvoisia kuin suojeltavan Hallainvuoren metsät.

Herttoniemen Saunalahden itäiset ja eteläiset ranta-alueet ja koillinen vihersormi

Tämä kohde on esimerkki pikselikaavan heikkouksista. Mitä alueelle aiotaan, selviää paikoin erittäin huonosti yleiskaavaluonnoksesta. Näyttää kuitenkin pahasti siltä, että Saunalahden natura-alueen suojavyöhykettä loukataan pahasti. Myös edelleen koilliseen jatkuvaa viheryhteyttä, vihersormea, jota virallisissa yhteyksissä kutsutaan nimellä ”Viikki-Kivikko”, on yleiskaavaluonnoksessa kavennettu erityisesti Mäenlaskijantien länsipuolella.

Uutela

Rakentamista esitetään Aurinkolahden kanavan itäpuolelle alueelle, joka on keskeinen osa Uutelan suosittua virkistysaluetta. Tästä tulee luopua ja kaavoittaa Uutela kaavaehdotuksessa osin virkistysalueeksi ja osin SL-alueiksi.

 

Kaakkois-Helsinki

Viheralueille rakentaminen 8.11.2015_kaakkoishelsinki

Vartiosaari ja Ramsinniemi

Esitetty rakentaminen Vartiosaareen ja Ramsinniemelle turmelisi keskeisen viheryhteyden ja heikentäisi luontoarvoja. Siksi rakentamismerkinnät tulee poistaa ja merkitä kyseiset alueet viheralue- tai osin jopa luonnonsuojelualuemerkinnöillä. Ne ovat tärkeitä paitsi luonnolle, myös virkistykselle, kun ottaa huomioon, kuinka paljon asukkaita esimerkiksi jo pelkästään Vuosaaressa on. Lisäksi Vartiosaari sijaitsee keskeisellä paikalla useammankin kaupunginosan keskellä, joten virkistysalueena se palvelee suurta joukkoa asukkaita.

Lounais-Helsinki

Viheralueille rakentaminen 8.11.2015_lounaishelsinki

Melkki

Virkistys- ja luontoarvoiltaan merkittävän saaren pohjoisosa on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi erilleen kaikesta yhdyskuntarakenteesta. Saari on syytä osoittaa virkistysalueena sekä luontoarvoiltaan merkittävien osien osalta luo-merkinnällä.

Lauttasaaren metsät ja rannat

Myllykallion ja Länsiulapanniemen välinen ekologinen viheryhteys on huomioitava yleiskaavakartalla, ja Myllykallion pohjoisosa – Lemislahti -alueelle on merkittävä virkistys- ja viheralueita yleiskaavakartalle. Pohjoisrannan rantametsillä on sekä luonto- virkistys että maisemallisia arvoja. Kasinonrannan itäpuolisten tervelepikoiden suojaaminen tulee kaavassa selkiyttää.

Lapinlahti

Metsä- ja ranta-alue moottoritien pohjoispuolella Lapinlahdessa on osa luonto- ja kulttuuriympäristökokonaisuutta ja osin ranta on luonnontilainen. Tänne muodostuu viihtyisä rantapuisto moottoritien bulevardisoinnin yhteydessä ja ajonopeuksien laskiessa.

Meilahden viheralue

Meilahden viheraluetta ollaan supistamassa ohjaamalla huomattavasti lisää rakentamista Paciuksenkadun varteen sekä Mäntyniemen pohjoispuolelle. Rakentamiskaavailuja on syytä supistaa olennaisesti Paciuksenkadun varressa sekä luopua niistä kokonaan Mäntyniemen pohjoispuolella.

Ison Huopalahden itäpuolinen alue Turunväylän pohjoispuolella

Asuntovaltaista aluetta on tuotu liian lähelle Isoa Huopalahtea. Rakentamisen alle on jäämässä myös yhtenäinen alue Helsingin oloissa edustavia lehtipuuvaltaisia lehtoja. Rakentamisalueita tulisi tältä osin supistaa jättämällä Uudenkaupungintien länsipuoliset lehtoalueet viheralueeksi.

Ulvilantien ja Talin golfkentän väliset metsät

Luonto- ja virkistysarvoja omaavat metsät on esitetty asuntovaltaisiksi alueiksi. Kaava tulee muuttaa siten, että metsät merkitään virkistysalueeksi. Talin metsäalueista tulee tehdä erillistarkastelu liito-oravan ja muiden arvopiirteiden takia.

Laakson sairaalan pohjois- ja luoteispuolinen alue

Laakson sairaalan pohjois- ja luoteispuoliselle alueelle on esitetty rakentamista. Alue on luonnon ja virkistyskäytön kannalta vakiintunut osa Keskuspuiston aluetta ja sillä on myös merkittäviä metsäisiä luontoarvoja. Uudet asuntovaltaiset alueet on syytä poistaa.

 

Luoteis-Helsinki

Viheralueille rakentaminen 8.11.2015_luoteishelsinki

Malminkartanon aseman metsä

Maakunnallisesti merkittävän luontoalueen kriteerit täyttävä, erittäin tärkeä virkistysalue on osoitettu pääosin rakentamiseen. Merkintä tulee poistaa ja korvata SL-merkinnällä.

Tuomarinkartanon pellot ja alueen etelä- ja lounaispuolen reunametsät

Keskeinen osa Tuomarinkartanon alueen maisema- ja virkistyskokonaisuutta on perusteltua säilyttää mahdollisimman ehyenä. Reunametsissä ja peltoalueilla on merkittäviä linnustoarvoja. Virkistysaluemerkintä tulisi palauttaa koko alueelle.

Keskuspuiston länsiosa

Merkittävä osa nykyistä Keskuspuistoa on esitetty rakennettavaksi bulevardisoinnin varjolla (ja lisäksi puiston reunaan on esitetty pikaraitiotieyhteyttä). Arvokas aluekokonaisuus tulee säilyttää nykyisessä laajuudessaan virkistysalueena ja kaavaillusta rakentamisesta Kivihaan ja Maununnevan välisellä alueella luopua.

Keskuspuiston Maunulanpuiston itäosa sekä siitä Tuusulanväylän kylkeen ja Pakilan eteläpuolelle ulottuva virkistysalueyhteys

Maunulanpuiston itäosa on olennainen, myös luontoarvoja sisältävä osa Keskuspuistoa, ja sen rakentamisesta tulee luopua. Maunulanpuistosta koilliseen Tuusulanväylän suuntaan ulottuva nykyisen yleiskaavan virkistysaluevaraus tulee säilyttää (nyt merkitty pelkäksi viheryhteydeksi).

Etelä-Haagan ja Lassilan välinen metsäalue

Vihdintien varressa Liian leveä kaistale Vihdintien itäpuolisesta yhtenäisestä metsäisestä alueesta on osoitettu rakentamiseen. Rakentamisalueita tulee olennaisesti supistaa.

Veräjämäen länsipuoliset metsät

Merkittävän luonto- ja virkistysalueen länsiosaa on osoitettu rakentamiseen. Nykyinen viheraluekokonaisuus tulee säilyttää kokonaan. Lisäksi alueen Vantaanjokeen liittyvät, maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit täyttävät arvolehdot tulee huomioida luonnonsuojelualuevarauksena.

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

UA-21367021-1